تولید

شرکت ماشین سازی آستک کلیه اجزای دستگاههای تولیدی اعم از بدنه و اجزای متحرک دستگاهها را تولید میکند. انتخاب لوازم، رنگرزی و مونتاژ طبق استاندارد کیفی ایزو 9001:2008 صورت میگیرد.